ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Základní škola Toužim, příspěvková organizace

www.zstouzim.cz

Základní informace k poskytování informací

Označení a uvozovací text položky
Obsah položky
1. Název
Základní škola Toužim, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
Organizace byla zřízena obcí Toužim dne 1. ledna 2003 zřizovací listinou, usnesením zastupitelstva města č.5/2002  jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura
Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Základní škola 102088977

Školní jídelna  102652023

Školní družina 115200282
4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Plzeňská 395

Toužim

36401
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Je totožná s adresou podatelny organizace.
4.3 Úřední hodiny
Podatelna

Pondělí – pátek 8:00 – 14:00 hod.
4.4 Telefonní čísla
Základní škola  354224555; 739 245 247

Školní jídelna 727890171

Školní družina 731609051
4.5 Adresa internetových stránek
https://www.zsztouzim.cz
4.6 Adresa podatelny
Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny
zstouzim@zstouzim.cz
4.8 Datová schránka
ID datové schránky: ex2mtgg
5. Případné platby lze poukázat
181266747/0300 (ČSOB)
Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.
6. IČO
IČ 70995826
7. Plátce daně z přidané hodnoty
Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty
-
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Provozní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Rozpočet

Zřizovací listina

 
8.2 Rozpočet
Rozpočet na rok 2022, schválený 9.12.2021 usnesením zastupitelstva města

Rozpočet na rok 2021, schválený 10.12.2020 usnesením zastupitelstva města  č. 6/6/2020

Střednědobý výhled 2023 – 2024, schválený 9.12.2021 usnesením zastupitelstva města č.
9. Žádosti o informace
Žádosti se podávají:

- osobně či písemně v podatelně organizace

- poštou

- datovou schránkou

- elektronickým podáním na zstouzim@zstouzim.cz
10. Příjem podání a podnětů
Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz

- osobně či písemně v podatelně organizace

- poštou

- datovou schránkou

- elektronickým podáním na zstouzim@zstouzim.cz
11. Předpisy
-
11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy. Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
11.2 Vydané právní předpisy
Organizační řád školy
Školní řád základní školy

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice k poskytování informací

Spisový řád

Provozní řád
12. Úhrady za poskytování informací
-
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,

Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
Nebyly zpracovány.
13.2 Výhradní licence
Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím www.zstouzim.cz

Základní škola Toužim, příspěvková organizace

přijme kvalifikované učitele/učitelky 

Hledané aprobace:  tělesná výchova, fyzika, informatika, pracovní činnosti.

Další informace tel.: 736761587