ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Školní psycholog,Psycholog

Mgr. Jitka Škrabánková, sídlí v nástavbě druhého stupně ZŠ Toužim.
Konzultační dny pro děti, rodiče, učitele z oblasti psychologického poradenství a intervence, případně orientační diagnostiku jsou pondělí dle předchozí dohody, čtvrtek 7:30-14:30, středa 13:00-15:30.

Je vhodné si domluvit konzultaci předem na telefonním čísle: 354 224 555, event. i mimo uvedené hodiny.
Činnost školní psycholožky je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a učitelům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školy a náplně práce školní psycholožky. Při práci se řídí etickými normami své profese.

Vážení rodiče,

práce školního psychologa na škole má mnoho podob a forem. Školní psycholog nabízí svou pomoc žákům, jejich zákonným zástupcům i členům pedagogického sboru. Práce je zaměřena na jednotlivé žáky, s kterými pracuje individuálně, ale i na třídní kolektivy. Individuálně psycholog pracuje vždy se souhlasem rodičů, mimo situací, kdy žák v tíživé situaci sám vyhledá pomoc psychologa /tzv. krizová intervence/.

Chtěla bych Vás seznámit s konkrétními situacemi, kdy je vhodné se obrátit na školního psychologa:

 • řešíte se svým dítětem výukové problémy – dítě má problémy s osvojením čtení, psaní, počítáním na počátku školní docházky, popř. si některou z těchto dovedností nedostatečně osvojilo, mohlo by se jednat o některou ze specifických poruch učení
 • dítě je naopak mimořádně nadané v určité oblasti
 • rozhodujete se společně s dítětem nad volbou dalšího studia – pomoc při profesní orientaci
 • dítě má výchovné obtíže ve škole či v domácím prostředí – problematika závislostí , záškoláctví
 • dítě se dostatečně nezačlenilo do třídního kolektivu – problémy s vrstevníky
 • dítě je neklidné, úzkostné, v noci se budí, pomočuje, hůře se adaptuje na nové prostředí, popř. na školní prostředí - adaptační obtíže
 • dítě je impulzivní, hyperaktivní, má obtíže soustředit se, nebo naopak utlumené - hypoaktivní
 • vaše rodina prochází těžkým životním období , dítě potřebuje poskytnout podporu u nezávislé a odborně proškolené osoby- rozvod, nemoc či úmrtí v rodině

Kdy je dobré obrátit se na školního psychologa:

 • Když máte potíže při učení
 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit
 • Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
 • Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
 • Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě, nebo si potřebujete jenom popovídat

Na spolupráci se těší Mgr. Jitka Škrabánková  

INFORMAČNÍ SERVIS PRO ŽÁKY A RODIČE

Toto jsou telefonní čísla institucí nebo zařízení, na které se může dle konkrétní potřeby obrátit. Kontakt může zprostředkovat rovněž školní psycholog:

Pedagogicko.psychologická poradna v Karlových Varech
Lidická 38, 360 01 K. Vary
Ředitelka: PhDr. Jolana Mižikarová
Tel. 353 176 511

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního vývoje dětem od 3 let, žákům a studentům všech typů škol, jejich rodičům a pedagogům.

 

Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary
Vančurova 83, K. Vary
Ředitelka: Mgr. Martina Kheilová
tel.: 353 549 172

Zařízení poskytují komplexní péči osobám se zdravotním postižením od nejranějšího věku do dospělosti.

 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež – Krizové centrum
Myslbekova 4, K. Vary
Vedoucí – PhDr. Kristina Červenkovová
tel. 353 222 848

Středisko pro děti a mládež, které poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování.

 

K-centrum
Krále Jiřího 38, K. Vary
tel. 353 222 742

Posláním K - Centra je pomoc překonávat a řešit problémy, které s sebou přináší zne/užívání návykových látek (potíže biopsychosociální). Pomoc nabízí uživatelům drog, závislým lidem, experimentátorům, rekreačním uživatelům drog a rodičům.

 

Dětské informační centrum
Myslbekova 4, K. Vary
tel.: 353 230 000

Dětské informační centrum nabízí pomoc dětem a dospívajícím v oblasti informací, v krizových situacích a ve stavech ohrožení. Další činností centra jsou volnočasové aktivity a provoz linky pomoci.

 

LINKY ZŘIZOVANÉ NADACÍ NAŠE DÍTĚ:

Linka bezpečí – 800 155 555 pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace
časová dostupnost: nepřetržitý provoz

Vzkaz domů – 800 111 113
pro děti na útěku, popř. pro jejich rodiče a příbuzné
funguje po celý týden i v době svátků od 8.00 – do 22.00

Rodičovská linka – 283 852 222
určeno dospělým, kteří chtějí poradit s výchovou dětí
pondělí 13.00 – 16.00, středa 16.00 – 19.00

Linka právní pomoci – 777 800 002
- je určena rodičům, vychovatelům, učitelům, kteří hledají právní poradu týkající se práv dítěte
profesním garantem je Česká advokátní komora
funguje každou středu od 14.00 – do 18.00, pouze za cenu telefonního hovoru